­

Algemene Voorwaarden deelname van een cursus/workshop/opleiding bij Happynings Soundhealing

Artikel 1 – Definities en werking
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Happynings te Breda (ingeschreven bij KvK Breda onder nummer 17225988)
b. particulier: Natuurlijke persoon die een cursus wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt
c. cursist: Natuurlijke  persoon  die  een  cursus volgt
d. cursus: Iedere cursus, workshop en training die onder welke naam dan ook door Happynings wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland
e. kosten: De vergoeding die c.q. het cursusgeld dat de cursist aan Happynings verschuldigd is voor het deelnemen aan de cursus
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door cursisten volgen van een cursus bij Happynings.

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden
Happynings geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst tot het volgen van een cursus tussen Happynings en een particulier komt uitsluitend tot stand door ondertekening van een aanmeldformulier voor de cursus door de desbetreffende particulier of door inschrijving via de website en betaling van het cursusgeld en de schriftelijke bevestiging van Happynings aan de particulier, dat hij tot de cursus is toegelaten.
2. Een door Happynings gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een cursus door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
3. Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Happynings, is Happynings gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, dan wel deze te combineren met een andere cursus of een cursus in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de cursist. In geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk twee werkdagen voor de eerste lesdag van de cursus plaats. Restitutie van het cursusbedrag is niet mogelijk.
4. Indien Happynings kenbaar maakt de cursus met een andere cursus te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Happynings door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien een cursus geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst verlengd door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Happynings als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zodat de cursist op een andere datum kan deelnemen aan de cursus. Indien de cursist alsnog de cursus wil annuleren, is de cursist Happynings 50% van het cursusbedrag verschuldigd per cursist en cursus/workshop.

Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst
Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ‘de overeenkomst’) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen per cursist en cursus/workshop:
a. De cursist is aan Happynings verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
b. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de cursus zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Happynings te Breda.
De cursist is alsdan € 50,- voor administratie- en annuleringskosten van de kosten van de betreffende cursus verschuldigd. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de cursus tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
c. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 14 dagen voor de aanvang van de cursus zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Happynings te Breda. De cursist is alsdan 50% van de kosten van de betreffende cursus verschuldigd voor administratie- en annuleringskosten. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 14 dagen voor de aanvang van de cursus tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
d. Indien de cursist de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 14 dagen voor het begin van de cursus of nadat de cursus is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub 3 van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Happynings te Breda. De cursist is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende cursus verschuldigd.
e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de cursist tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven  het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Happynings. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de cursist geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.
f. Indien de cursist door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist.
g. Indien de cursist verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de cursus overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.
h. Indien de cursist na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursus kosten met meer dan 14 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Happynings gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
1. de cursist de toegang tot de cursus en de gebouwen te ontzeggen
2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cursist te ontbinden
3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering
i. Indien Happynings gebruik maakt van een of meer van de in sub h genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering ter zake van de kosten aan. Indien Happynings overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de cursist, met een minimum van € 65,-
j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de cursist overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. k. Voor bij- en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichting, welke niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze rechten en  verplichtingen zijn vermeld in een aparte clausule.
k. Indien de cursist de aanmelding wil verplaatsen kan dit tot 1 maand voor aanvangsdatum van de cursusdag. Wanneer dit binnen de termijn van 1 maand is, valt dit onder de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd hierboven.

Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de cursist
Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus
b. de voor de cursus benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Happynings ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben
c. zich gedurende de cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen
d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/ haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten en/of eventuele proefpersonen
De bij sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van Happynings
1. Happynings bepaalt de plaats en tijd waarop de cursus wordt gegeven. Happynings is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Happynings zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
2. Happynings is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de cursus te ontzeggen indien:
a. de cursist zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt
b. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten of eventuele proefpersonen

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
1. De cursist is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de cursus te volgen. Happynings aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De cursist vrijwaart Happynings voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medecursisten.
2. Happynings aanvaard generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist of anderszins door de cursist meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de cursist in de cursus ruimte van Happynings.
3. Happynings is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Happynings of haar docenten.
4. De cursist vrijwaart Happynings voor de aanspraken van derden ter zake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.
5. Happynings is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de cursist overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus, training, workshop en/of weekend.

Artikel 8 – Overige bepalingen
1. Tegenover de cursist strekt de financiële administratie van Happynings, blijkens een door Happynings verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de cursist te leveren tegenbewijs.
2. Indien een cursist meerdere cursussen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de cursus(sen) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.
3. Het lesmateriaal van de cursussen en workshops waarvoor het geld is betaald, mag door de cursist worden behouden, doch niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie.
Het auteurs- en eigendomsrecht berust bij Happynings.
4. Na afloop van elke cursus ontvangt de cursist een certificaat.

Artikel 9 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
Happynings is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Prijzen als vermeld gelden t/m december 2019. Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

­